Заштита на раду

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Законом о безбедности и здрављу на раду уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

За обављање одређених послова државне управе у области безбедности и здравља на раду, законом се образује Управа за безбедност и здравље на раду као орган управе у саставу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, и утврђује њена надлежност.

Незгоде и повреде на раду

Континуитет пословања и опоравак

Заразне болести

Сигурност података

Тестирање на дрогу и алкохол

Хитни одговори

Опасности по животну средину

Ергономија

ЕУ – заштита на раду

Мониторинг и контрола

Управљање ризиком

Безбедност и сигурност комуникација

Мерења у заштити на раду

Правна и регулаторна питања у вези заштите на раду

Пракса нам говори


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије