Преглед

Закони

Close-up of business document being discussed at meeting     Права из радног односа се гарантују кроз регулативу којом се уређује понашање релевантних актера у друштву. Треба имати у виду да постоје међународни инструменти који уређују питања економских, социјалних и културних права као и читав спектар конвенција које уређују међународно радно право. Међусобни однос међународног и унутрашњег права код нас нарочито добија на значају како се Србија све више приближава Европској Унији. Правна регулатива углавном се односи на права запослених, право на рад и слободу рада. Принцип тог односа и хијерахије, повољности за запослене, сагледава се, такође, и кроз сагледавање домаћих извора права и радних односа.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Систем награђивања


At Work     Награђивањем се мотивишу запослени да се понашају и раде на начин којим се обезбеђује пуно остваривање организационих циљева и интереса. Ради се о систему награђивања, под којим се подразумевају плате, стимулације, накнаде и друге вредности које послодавац обезбеђује запосленима у замену за уложени рад.

     Плате и остала примања су регулисана законском регулативом за запослене у организацијама у приватном власништву, а такође и за запослене у јавном сектору. а) Краткорочна примања запослених су зараде, плате и доприноси за социјално осигурање, накнаде за коришћење годишњих одмора и накнаде за време боловања, учешће у добити и бонуси (ако доспевају у року од једне године од престанка обрачунског периода) и неновчана примања (као што је здравствена нега, коришћење разних бенефиција – стан, кола итд.).

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


Радни односи

Human Resources concept: choosing the perfect candidate for the job     Законски прописи који регулишу права из радног односа морају да регулишу права послодавца и права запослених и да буду гарант економског и социјалног просперитета. Радно право регулише правне норме које се тичу радногправног односа. Радно право обухвата скуп правила којим се регулишу радно правни односи, правне установе и правни односи који настају приликом успостављања или прекида рада запосленог, као и посебне мере заштита које држава обезбеђује свим лицима која су у правном односу. У правној науци произилази да радно правно регулише радно правне норме милионе запослених у свету, и регулатор је материјалног и социјалног положаја. А његов значај је: правни, економски, политички и социјални. Овде треба напоменути да је на запосленима да препознају када се крше њихова права и да знају како у тим случајевима поступати. На држави је дужност да осигура ефикасан систем заштите свих права које гарантује

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Етика и право

Business Organization Chart      Пословна етика представља скуп друштвено-социјалних правила и вредности које су послодавци и запослени прихватили као сопствена мерила за поступање и понашање када су на радном месту. С обзиром да у раду постоји одређено поље слободе одлучивања, односно диспозитивног, дискреционог поступања које није и не може у свему и до детаља да буде уређено правним правилима, то је нужно, поред стручности и објективности, а за успешан рад од велике важности, и етично (морално) поступање и понашање запослених. Етика, као наука о моралу, има своју теоријску и практичну страну-теоријску и нормативну или практичку етику.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Политика, процедуре и правила на раду

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg     Политика, процедуре и правила на раду, су тактичко оруђе које помаже организацијама да остваре оно што су зацртале у својим плановима. Сектор за управљање људских ресурса у организацији представља базну осовину у циклусу креирања развојних политика, процедура и правила на раду. Сваки разговор о правилима на раду захтева основно знање политике организације и њених процедура. Правила рада сваке организације су одређена њеним интерним факторима пословања, под којим се подразумевају општи акти организације, култура, традиција, етика пословања, синдикати ако их има организација и екстерним факторима који су одређени од стране окружења у којем организација послује (закони, конкуренција итд.)

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Дисциплина, дисциплинске мере и право на жалбу

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQewgulKadctzrJ53YFJP7Clxx6NpbgqfaUKag7SiH1a29svgi4jw Рад и радни односи нису могући без одговарајућих правила понашања. Захваљујући њима можемо говорити о правима и дужностима запослених и правима и дужностима послодаваца. Интегрални део наведених правила представљају правила радне дисциплине. Њиховим кршењем настају повреде радне дужности, које су основ за утврђивање дисциплинске одговорности и изрицање дисциплинских мера. Неке од мера могу бити опомена, јавна опомена, упозорење, распоређивање на ниже радно место итд. Међутим, треба напоменути да и остваривање слабих резултата је такође разлог за предузимање дисциплинских мера. Важност имања дисциплинске политике у организацији се огледа и кроз призму решавања проблема радника која морају бити праведна, поштена и доследна.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Синдикати и заштита радника

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLhc1tWYpF5oVLCxOreKPt9jTMq7opakHUwniJQb1CSo7vgsNvJw
     У оквиру радних односа, правни послови на заштити социјалних, економских, радних и синдикалних права заузима значајно место. Промене у друштвено - политичком систему, процеси транзиције својинских односа и тржишне економије, доводе до бројних последица пре свега социјално - економске природе. Због тога је поребно законом омогућити синдикално организаовање запослених и тако им пружити могућност да кроз синдикално деловање на прави начин заштите своја социјална, економска, радна и синдикална права.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Заштита на раду
http://falmouthinstitute.com/images/trainingimages/Miscellaneous/ethics.jpg
     Законом о безбедности и здрављу на раду уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. За обављање одређених послова државне управе у области безбедности и здравља на раду, законом се образује Управа за безбедност и здравље на раду као орган управе у саставу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, и утврђује њена надлежност.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Вести
http://falmouthinstitute.com/images/trainingimages/Miscellaneous/ethics.jpg
     Најновије вести из области радног права, радних односа, осталих тема које се дотичу ове области било директно или индиректно.

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије