Преглед

„Боље је једно решење него десет теорија“
                                                           Блејн Ли

Стратешки менаџмент

Close-up of business document being discussed at meeting     Стратешки менаџмент људских ресурса посматрано са стране организације, јесу активности и процеси који се предузимају ради формулисања циљева, метода и политике ради остваривања краткорочних и дугорочних организационих потреба и могућности, са нарочитим фокусом на људски капитал организације. Ово подразумева усклађивање процеса стратешког планирања људских ресурса са стратешким планом организације. Главни разлог креирања стратегије је добијање јединствене основе за развој и имплементацију свих области менаџмента људских ресурса у дужем временском периоду са стратегијом организације.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Планирање људских ресурса и запошљавање


At Work     Планирањем људских ресурса одређују се људи који су потребни организацији да би остварила своје циљеве. То је процес идентификовања потреба организације, утврђивање стања са расположивим људским капиталом и планирања за предузимање неопходних активности да би се задовољиле те потребе. При планирању људских ресурса постављају се два питања: колико и која врста људи је потребна. Циљеви планирања у многоме зависе од саме организације и окружења у коме послује. У планирању људских ресурса се истичу три корака: предвиђање потреба;предвиђање понуде;њихово усклађивање са плановима;

     Запошљавање се може дефинисати као проналажење најбоље могуће личности за дати посао. Оно омогућује да се прави човек постави на право место у правом тренутку. На запошљавање се такође може гледати као на кључну фазу у примени стратегије организације ради обезбеђивања њене ефикасности, ефективности и квалитета услуга које пружа. Према томе, запошљавање представља критичну фазу циклуса управљања људским ресурсима у организацији, будући да на тај начин омогућује организацији да стекне компетенције које су јој неопходне за остваривање краткорочних и дугорочних циљева.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


Односи са запосленима

Human Resources concept: choosing the perfect candidate for the job     Одржавање позитивног, продуктивног и кохезивног радног окружења је веома важно да би се постигао восок ниво посвећености организацији код запослених. То подразумева процес анализирања, развоја, имплементације и евидентирања односа послодавац-запослени; обављање континуиране евалуације тог односа; управљање учинком запослених; обезбеђивање да је тај однос у складу са важећом законском регулативом, организационим и етичким стандардима. Постојање основних вредности и правила преточених у стандарде који су прихваћени од стране послодавца и запослених представља основу за добро управљање активностима којима се утиче на развој личних, тимских, колективних карактеристика тог односа.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Развој људских ресурса

Business Organization Chart      Развој људских ресурса је кључна ствар ако желимо да наши запослени побољшају организациону ефикасност и ефективност и да се задовоље тренутни и будући захтеви посла. Развој је везан за стицање нових знања, вештина и способности неопходних за преузимање нових и сложенијих послова и позиција и припремање за будућност и захтеве које тек долазе. Развојем се повећавају укупни индивидуални потенцијали и стварају предуслови за успешније обављање текућих послова.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Систем награђивања

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg     Награђивањем се мотивишу запослени да се понашају и раде на начин којим се обезбеђује пуно остваривање организационих циљева и интереса. Ради се о систему награђивања, под којим се подразумевају плате, стимулације, накнаде и друге вредности које послодавац обезбеђује запосленима  у замену за уложени рад. Систем награђивања чине материјалне компензације и стимулације и нематеријалне компензације и стимулације.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

МЉР и законска регулатива

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQewgulKadctzrJ53YFJP7Clxx6NpbgqfaUKag7SiH1a29svgi4jw За успешно управљање људским ресурсима, пословање и остваривање резултата, као и поштовање права и обавеза од стране послодавца и запослених, неопходно је познавање и праћење законске регулативе која се односи на управљање људским ресурсима.  Област радног права обухвата начин заснивања и прекид радног односа, рад ван радног односа, општи акти послодавца, дискриминација на радном месту, мобинг, решавање радних спорова, пензијско и инвалидско осигурање, зараде и накнаде, синдикално организаовање, заштита на раду итд.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Заштита на раду и управљање ризицима

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLhc1tWYpF5oVLCxOreKPt9jTMq7opakHUwniJQb1CSo7vgsNvJw
     Безбедност и заштита на раду је веома важан сегмент управљања људским ресурсима, нарочито у индустријама где је ризик по здравље запослених по природи посла повишен. Процена ризика на радном месту и у радној околини, израда акта о процени ризика, обављање послова безбедности и здравља на раду, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, израда нормативних аката из ове области су оно чиме се бави овај део сајта Института за менаџмент људских ресурса Србије.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Етика и друштвена одговорност
http://falmouthinstitute.com/images/trainingimages/Miscellaneous/ethics.jpg
     Организационе и личне вредности и њихово изражавање у пословном одлучивању и понашању показују ниво етике и друштвене одговорности како појединца тако и организације. У овом делу се говори о тим вредностима и обрађује се етика, етички кодекси у организацијама и релевантне законске потребе и законе који регулишу ову област. Такође се говори и о друштвеном утицају пословних одлука у области запошљавања, корпоративног управљања, одрживости и филантропије као и улоге професије управљања људским ресурсима у побољшању квалитета живота запослених, њихових породица и заједнице уопште.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије