Преглед

„ Прописивањем утврђеног стандарда обезбеђује се могућност компарације по било ком основу, односно објективност. Норма омогућава рангирање сваког појединца, а тиме и објективност процене у односу на референтну групу.“
                                                           Међународна организација за стандардизацију

Стандарди МЉР

Компететност запослених у МЉР

Close-up of business document being discussed at meeting      Институт за менаџмент људских ресурса Србије посвећен је да, људи, који раде у овој области, имају свој алат за рад и своје ресурсе да користе, да буду подржани и признати као стручњаци у својој струци. Институт, са сарадницима из Србије и иностранства (САД, Норвешка, Велика Британија, Пољска, Аустралија, итд.) који су признати научни радници, професори у Србији и иностранству, врсни и доказани стручњаци, руководиоци сектора за управљање људским ресурсима, је организација која је спојила знање и искуство да би спровела своју стратегију и остварила своју мисију. Ради остварења својих циљева, стручњаци, професионалци из менаџмента људских ресурса, морају бити компетентни за области у својој надлежности и за одговорности које имају

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Процедуре и процеси у МЉР


At Work     Одговорност за креирање политике, процедура, процеса и правила рада је на менаџменту људских ресурса у организацији. Политика, процедуре и радна правила представљају тактичке алате који се користе за остваривање циљева донетих у дугорочном плану. Менаџмент људских ресурса је у том смислу важна окосница у креирању и успешном развоју организационе политике, процедура и радних правила. Да би се водила било каква дискусија о радним правилима у организацији, потребно је основно разумевање политике и процедура у организацији.

     Политика организације представља, широко гледано, филозофију организације, њене циљеве, или, стандарде који се односе на начин управљања организацијом или на понашање и активности запослених у организацији.

     Процедуре представљају детаљан, (корак по корак), опис метода како се спроводе активности у организацији.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


Стандарди

Human Resources concept: choosing the perfect candidate for the job     Стандарди у пословању једне организације одсликавају однос те организације према законима средине у којој послује, однос према економским и социјалним питањима која нису само у оквиру закона него и шире, на пример, традиције, културе, итд. и према сопственим интересима.

Однос организације према законима средине у којој послује заснован је на анализи законских прописа и доношењу закључка да ли су они одговарајући или не.

Однос организације према економским и социјалним питањима, приказује на какав се начин једна личност опходи према другој, и поред поштовања закона подразумева и неке друге стандарде. Стандарди који су под утицајем традиције и културе народа, етички, морални (искреност, поштење, доследност, повериљивост итд.) такође су важни индикатори овог односа. Овим односом се истовремено показује како се штити интегритет појединца (заштита, безбедност, надокнаде и др.)

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Развој људских ресурса

Business Organization Chart      Развој људских ресурса је кључна ствар ако желимо да наши запослени побољшају организациону ефикасност и ефективност, и да се задовоље тренутни и будући захтеви посла. Развој је везан за стицање нових знања, вештина и способности неопходних за преузимање нових и сложенијих послова и позиција и припремање за будућност и захтеве које тек долазе. Развојем се повећавају укупни индивидуални потенцијали и стварају предуслови за успешније обављање текућих послова.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Вести

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg     Најновије вести и информације из ове области менаџмента људских ресурса.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Најчешћа постављена питања.

Шта је то компететност?

Шта представља модел компететности МЉР?

Како ће бити креиран овај модел у Србији?

Зашто треба креирати овај модел?

Од каквог је утицаја модел компететности на МЉР?

Шта је то компететност?

Компететност је коришћење индивидуалних карактеристика као што су знање, вештине, способности, личног ауторитета, особина, начина размишљања, осећаја, метода, у остваривању жељених резултата, а у складу са одређеним правилима. Компететност учествује у индивидуалној успешности и остваривању резултата и утицају тих резултата на остваривање организационих циљева. На пример, компететност стручњака из менаџмента за људске ресурсе је пословна способност, поседовање знања о спољашњем окружењу које има утицаја на организацију у којој ради итд.

На основу истраживања које је урађено у САД, дошло се до резултата који нам говоре да пословна способност као једна од компететности, јесте могућност да се разликују запослени са високим перформансама од запослених који су слабо ефективни. Стручњаци и професионалци у менаџменту људских ресурса, који су признати као пословни партнери, најефикасније користе своје пословно знање, проналазе и остварују најбољи баланс између спољашње понуде и унутрашњих потреба, развијају систем људског капитала, а све у сврху остваривања донетих стратешких планова. Овде је значајно напоменути да професионалци из менаџмента људских ресурса раде свој посао сагледавајући га из пословне перспективе, а не из перспективе менаџмента људских ресурса.

Један од циљева Института јесте да се идентификује широк спектар компететности, као што је пословна способност, на различитим нивоима пословне каријере запослених у МЉР.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије