Систем награђивања

„Своје поверење не улажитe у новац! Свој новац уложите у поверње“

Систем награђивања


„ГДЕ ЈЕ МОЈА ПЛАТА?“

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Награђивање запослених је неопходна компонента у менаџменту људских ресурса се континуирано обавља са циљем обезбеђивања остваривања планова организације. Награђивање запослених повезује структуру организације, финансијске резултате и циљеве у управљању запосленима. Награђивањем се мотивишу запослени да се понашају и раде на начин којим се обезбеђује пуно остваривање организационих циљева и интереса. Ради се о систему награђивања, под којим се подразумевају плате, стимулације, накнаде и друге вредности које послодавац обезбеђује запосленима у замену за уложени рад.

Плате и остала примања су регулисана законском регулативом за запослене у организацијама у приватном власништву, а такође и за запослене у јавном сектору.

а) Краткорочна примања запослених су зараде, плате и доприноси за социјално осигурање, накнаде за коришћење годишњих одмора и накнаде за време боловања, учешће у добити и бонуси (ако доспевају у року од једне године од престанка обрачунског периода) и неновчана примања (као што је здравствена нега, коришћење разних бенефиција – стан, кола итд.).

б) Примања после престанка радног односа;
в) остала дугорочна примања;
г) отпремнине.

Систем награђивања и законска регулатива

Систем награђивања и организациона стратегија.

Компензациона структура.

Бенефиције запослених и законска регулатива.

Систем награђивања и инострани радници.

Здравствено осигурање

Прековремени рад

Пензионо и социјално осигурање

Боловање радника

Осигурање радника

Порез на зараде

Евалуација система награђивања и комуникација са запосленима.

Пракса нам говори


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије