Преглед

Државна управа

Close-up of business document being discussed at meetingДржавна управа је део извршне власти и задужена је за обављање управних послова у оквиру права и дужности Републике Србије. Органи државне управе су министарства, органи управе у саставу министарства и посебне организације. Органи државне управе се образују законом и њихов делокруг се одређује законом. Министарства се образују Законом о министарствима. Број министарстава је променљив и колики ће бити зависи од нове Владе након одржаних избора. Министарство може имати један или више органа државне управе у свом саставу. Орган у саставу образује се за извршне односно за инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове. Врсте органа у саставу су управе, инспекторати и дирекције.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Радни односи у државним органима


At WorkРад у државним органима је специфичан зато што није под утицајем било какве конкуренције на тржишту. Самим тим питање квалитета рада је врло дискутабилно јер корисници немају могућност избора. На пример ако сте корисник услуга полиције и нисте задовољни резултатима, ви нисте у могућности да користите услуге „неке друге“ полиције. Недостатак конкуренције, посебан положај државних службеника, захтевају специфичано уређивање и посебан режим рада у државним органима. Поред тога, државни службеници нису само запослена лица чији је послодавац држава, већ су они и представници државне власти. Ово је разлог што се рад у државној управи и другим државним органима уређује посебним законом. Држава је дужна да обезбеди професионалан службенички кадар који ће поступати законито, по правилима струке, непристрасно и политички неутрално.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


МЉР и државна управа

Human Resources concept: choosing the perfect candidate for the jobЗакон о државним службеницима , усвојен 2005. године, и његова примена отворили су питање на кога себи односе одредбе закона, посебно у вези са правима и обавезама који проистичу из запослења лица запослених у државној управи. Државна управа или јавни сектор није законом дефинисана категорија, већ је веома широк појам чији се садржај разликује од земље до земље. У правном систему Републике Србије, државна управа је све оно што се у управном праву схвата као државна управа у најширем смислу те речи. Појам државне управе у Србији се првенствено односи на професионални сегмент управне организације државе. Откако је 2005. године ступио на снагу Закон о државним службеницима, радни статус запослених лица у органима државне управе, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном тужилаштву, службама Народне скупштине, службама председника Републике, владиним службама, службама Уставног суда и службама оних органа чије припаднике бира Народна скупштина уређује се сходно начелима закона о државној управи.

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

МЉР и локална самоуправа

Business Organization ChartЛокална самоуправа је аутономни систем управљања локалним заједницама, конституисаним на ужим деловима државне територије. Она је и основна организација власти. Развијеност локалне самоуправе је и један од услова демократије и правне државе. Како је самоуправа локалним заједницама право грађана обично гарантовано уставом, за државу оно значи обавезу да створи услове за континуирано функционисање локалне заједнице као целине. У Србији, јединице локалне самоуправе су општине, градови и град Београд, како пише у Уставу РС из 2006. године који одређује положај јединица локалне самоуправе, надлежност општина, правне акте које доноси, органе, надзор над њеним радом и заштиту. Закон о локалној самоуправи разрађује ове категорије, тако и обавезу Републике односно територијалне аутономије да обезбеде средства јединици локалне самоуправе када извршава права и дужности из круга поверених послова. Такође, Законом о министарствима из 2007. године предвиђа се формирање Агенције за развој инфраструктуре локалне самоуправе као стручне службе Владе РС чији је

Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.

Чланци

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg Најновији чланци и весте из области државне управе, запослених у државној управи и локалној самоуправи, јавном сектору, односима на раду и осталим темама из управљања људским ресурсима.

Ако желите да сазнате најновије вести, стекнете нова сазнања кликните овде.

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије