Административни алати

http://www.novine.ca/arhiva/2007/1117/slike/novac.jpg    

Административно пословање у менаџменту људских ресурса у ужем смислу речи обухвата послове са актима које се односе на управљање запосленима у организацији. Оно обухвата примање и прегледање електронске поште и поштанских пошиљки, аката и предмета, завођење, распоређивање и достављање у рад аката односно предмета, административно-техничко обезбеђивање предмета, отпремање поште, развођење аката и предмета, архивирање и чување аката и предмета.

Административно пословање у ширем смислу обухвата све административне, административно-техничке и манипулативне послове које су у вези са њима, а имају за циљ да организацији и запосленима обезбеде екпедитивност и законитост, уредност и правилност у извршавању послова у управљању људским ресурсима. Задатак административног пословања у менаџменту људских ресурса јесте да обезбеди правилно кретање и евидентирање аката и друге службене документације организације и њених организационих делова а које су у вези са запосленима у организацији. Да би се одговорило задацима, административно пословање у управљању људским ресурсима мора бити: тачно, уредно, једноставно, прегледно, економично, експедитивно и рационално.

Права запослених

Обавезе запослених

Обавезе послодаваца

Забрана дискриминације

Заснивање радног односа

Радно време

Одмори и одсуства

Заштита запослених

Зарада, накнада зараде и друга примања

Вишак запослених

Накнада штете

Удаљење запосленог са рада

Измена уговора о раду

Престанак радног односа

Остваривање и заштита права запослених

Рад ван радног односа

Синдикално организовање запослених

Надлежност инспекције рада

Надлежност Агенције за мирно решавање радних спорова

Пензијско и инвалидско осигурање

Осигурање за случај незапослености

Здравствено осигурање


Ако желите да сазнате више о овој теми МЉР кликните овде.


 

сва права задржана

Институт за менаџмент људских ресурса Србије